Rugzak van een Kantelaar: wat zit daar in?
Elk professioneel coach of adviseur werkt op basis van theoretische modellen, dat is bij een kantelaar niet anders. Modellen helpen om complexiteit te begrijpen en te verhelderen. Ze helpen patronen herkennen, benoemen en geven concrete handvaten om helder met elkaar te communiceren. Als kantelaar zal ik jouw zoektocht echter nooit beperken tot 'spijkers', enkel en alleen omdat er toevallig 'een hamer' ter beschikking is in mijn rugzak... Er zit immers veel meer dan een hamer in mijn rugzak.

Binnen mijn visie staat één iemand centraal: de mens, jij dus. Een model is voor mij nooit een doel op zich. Als ik jou niet van dienst kan zijn met wat er in mijn rugzak zit, dan verwijs ik je graag en vrijblijvend door naar anderen binnen mijn netwerk die dat mogelijk wel kunnen.

Loslaten wat je niet meer dient

Elk moment in je leven kun je bepalen of je je goed, neutraal of niet goed voelt.

Als je je niet goed en gelukkig voelt, dan is het tijd om in actie te komen. Dit proces begint met je af te vragen hoe je je dan wél zou willen voelen en te bepalen wat je nu écht, werkelijk wil. Daarna kan je de juiste keuzes maken en doen wat nodig is om een verandering in gang te zetten in de context waar 'het probleem' zich voordoet.

Onthoud dat wij de dingen niet zien zoals ze zijn, maar dat we de dingen zien zoals WIJ zijn (Talmoed)

Vasthouden heeft te maken met ons ego: wanneer we onszelf identificeren met onze gedachten en emoties - ons 'verhaal' - 'worden' we dat verhaal. Het deel van ons brein met focus op overleving wil continuïteit en daar hoort controle bij. Dit staat ons het meest in de weg om het nog onbekende potentieel in onszelf te gaan ontdekken: het gevoel 'de controle te verliezen'.

Loslaten betekent voor ons overlevingsbrein gevaar, want het is een staat van diep vertrouwen in onszelf en het leven.

Ik begeleid je graag bij het loslaten van wat jou niet meer dient. Want verandering gebeurt op procesniveau terwijl transformatie op systeemniveau gebeurt. Transformatie vereist inzicht in grotere systemen en gehelen waar wij deel van uitmaken zoals universele wetmatigheden, natuurwetten en systemische principes:

 1. Jij hebt alle hulpbronnen in je om het leven te leiden dat jij wil
 2. Afstand, tijd en ruimte geven de mogelijkheid om 'het probleem' vanuit een ander, hoger perspectief te bekijken
 3. Het grootste geschenk dat je jezelf - of iemand anders - kan geven, is oprechte aandacht
 4. Niets heeft een betekenis van zichzelf, er is alleen de betekenis die jij eraan geeft
 5. Als je hoger liggende waarden vervult, lost een probleem vanzelf op
 6. Elk probleem is absoluut, elke oplossing relatief
 7. De beste manier om je toekomst te voorspellen, is deze zelf te creëren
 8. Het NU is het enige moment dat ertoe doet
 9. Alles om ons heen is opgebouwd uit energie. Om goede dingen in je leven aan te trekken, doe je er goed aan je weerstand op te geven en positieve energie aan het leven te geven
 10. Al je dromen kunnen werkelijkheid worden, als je de moed hebt ze na te jagen
 11. Het leven wordt beoordeeld vanuit het gevoel dat we erover hebben. Jij bepaalt op elk moment hoe jij je voelt
 12. Jij bent de expert van je eigen leven: alles is er al
 13. Als jij als mens jouw zingeving communiceert, gaan anderen daarop resoneren
 14. Uiteindelijk gaat het om (gelukkig) ZIJN
 15. Zingeving vormt de motivatie voor alle verandering

Respectvol overgenomen uit mijn opleiding tot Loslaatcoach (TM) 2019 aan de www.loslaatacademie.nl 

 

Regeneratief werken en leven
'Regeneratief' staat voor het vermogen van een levend systeem om een context te creëren waarin potentieel ten volle tot bloei kan komen.

Regeneratief werken aan welzijn is waarnaar ik streef als Kantelaar: de context waarin we leven, bepaalt de kwaliteit van ons leven, dus moet je werken met die context & systemen als je welzijn duurzaam wil verbeteren.

Simpel uitgelegd: gras gaat niet harder groeien door eraan te trekken. Wel door het water en voeding te geven en het te behoeden voor felle zon en giftige stoffen.Tegelijkertijd is in het graszaadje wel alles al aanwezig om mooi te kunnen groeien, mits de omgeving goed is.

Wel zijn, betekent ook 'wel zijn onder anderen'. Je goed voelen, kan niet zonder anderen: ik ben omdat wij zijn.  Dat hebben ze in het gelukkigste land ter wereld - Bhutan - goed begrepen. Daar spreekt men liever over Bruto Nationaal Geluk dan over BNP...

Ash Buchanan vat prachtig samen in onderstaande matrix hoe we evolueren van REACTIEF leven naar REGENERATIEF leven en hoe dat van mensen verlangt dat ze van PASSIEF gedrag naar TRANSFORMATIEF gedrag evolueren.

We hebben er als individu belang bij te kantelen naar een bewust leven waarin wij ten volle onszelf mogen zijn en op die manier een bijdrage kunnen leveren aan het grotere geheel. Als bedrijf willen we af van gecentraliseerd top-down management en streven we naar innovatieve ecosystemen die bijzonder flexibel zijn binnen een immer veranderende context...

https://medium.com/benefit-mindset/regenerative-wellbeing-78d39499c266?fbclid=IwAR2Kdy9Rc7ewRZg2fjNwqCntebl3D_9aj5ZC5fQ4z-B6cnKJfQpaeIBax_Q

Woorden creëren werelden: sociaal-constructionisme en de narratieve benadering
Het sociaal-constructionisme ziet de werkelijkheid als resultaat van een voortdurend proces van betekenisgeving tussen mensen. Iets wordt pas 'iets' als we er woorden en betekenis aan geven: woorden creëren werelden. Omdat er geen objectieve band tusen de woorden en de dingen bestaat, blijkt het enige cement tussen ons en de omgevende wereld de TAAL te zijn: zij sticht de wereld doordat ze die een structuur verleent. Daarom is het ook zo belangrijk om kritisch onze verhalen te ontleden, om greep te krijgen op de structuren van de macht.

Verander de conversaties, verander de cultuur

In de interactie tussen mensen komt de sociale werkelijkheid tot stand. Iedere betrokkene neemt deel aan de opbouw van de sociale realiteit. Als adviseur of coach ben ik dan ook geen externe beïnvloeder, ik ben evenzeer een deelnemer, enkel vanuit een ander perspectief. Ieder bouwt vanuit zijn perspectief mee aan het geheel en dat geheel is dynamisch.

Daardoor ligt de focus niet op objectieve kennis, maar op onderlinge relaties. De kennis is niet vaststaand, maar voortdurend in beweging.

Vanuit dit uitgangspunt vertrek ik en daarom deel ik ook zo graag mijn kennis, ga ik in dialoog met mijn klanten.

Verbindende Communicatie - zeggen wat er op je lever ligt, zonder anderen op het hart te trappen
Verbindende communicatie gaat – onder andere – over niet-oordelend waarnemen, zich empathisch opstellen en gevoelens en behoeften bij jezelf én de ander erkennen en bespreekbaar maken: een onmisbaar onderdeel in mijn aanpak, zowel bij privé klanten als bij organisaties. Ter ondersteuning van mensgericht werken is anders en beter communiceren van onschatbare waarde.

Verbindende communicatie is gebaseerd op de methodologie Geweldloze communicatie van Marshal Rosenberg. Het is echter meer dan een techniek, het is een levenswijze: ik vind het fijn om mijn klanten te laten ervaren hoe je door anders te communiceren je persoonlijke en professionele relaties dermate kan verbeteren én je eigen grenzen veel beter bewaakt zodat je veel meer voldoening uit je leven haalt.

Binnen mijn netwerk verwijs ik graag door naar een gewaardeerde collega voor diepgaandere opleidingen over dit boeiend gegeven, zowel individueel, als voor bedrijven.

Waarderend onderzoek - focus op mogelijkheden, betrokkenheid, draagvlak en snelle implementatie
Waarderend Onderzoek - Appreciative Inquiry in het Engels - gaat uit van datgene wat wel werkt, vanuit positieve ervaringen van mensen én betrekt iedereen die betrokken is bij een veranderproces. Dankzij deze manier van werken krijg je een grote betrokkenheid waardoor je een breed draagvlak krijgt voor verandering. Daarom mag AI niet ontbreken in de rugzak van een kantelaar.

Door te focussen op mogelijkheden, benader je de zaak fundamenteel anders. Het paradigma dat aan de basis ligt van AI is dat een organisatie - of een individu - vol kansen zit die je door middel van dialoog naar boven kan brengen. Het paradigma van een probleembenadering staat daar haaks op omdat men daar de organisatie als een probleem ziet dat moet opgelost worden. Bepaalde therapievormen focussen ook heel erg op de problemen van een persoon, waardoor er soms minder ruimte over blijft om de eigen veerkracht van elk mens aan te spreken. Dat doet Waarderend Onderzoek anders.

Met deze manier van werken bepaal je eerst wat je meer of anders wil. Je kiest met andere woorden datgene waarmee je aan de slag wil (topic choice). Je waardeert vervolgens het beste van wat er vandaag al is (discovery) en gaat aan het dromen over wat er nog zou kunnen zijn (dream). Je gaat een dialoog aan over wat er zou moeten zijn om het nog beter te kunnen doen en je gaat meteen aan de slag (design) met innovatief ontwerpen hoe het zou kunnen zijn. Vervolgens realiseer en implementeer (destiny) je datgene wat zal zijn. De cirkel is nu rond: je merkt meteen resultaat en kan opnieuw de vraag stellen: waar wil je nu meer van?

Het constructionisme - meer daarover lees je in een vorig blokje - is één van de principes die mee aan de basis ligt van Waarderend Onderzoek, samen met:

 • Gelijktijdigheid: alles wat je doet, heeft effect. Op het moment dat je een vraag stelt, situaties bespreekbaar maakt, verandert er al iets en doen er zich kansen en mogelijkheden voor. Op het moment dat mensen zich kwetsbaar gaan opstellen, ervaren ze vaak een vergelijkbare kwetsbaarheid bij anderen, die deze echter pas tonen op het moment dat de maskers vallen.
 • Open boek - een organisatie of bedrijf is een menselijk sociaal systeem en mensen organiseren zich door middel van dialoog, door middel van gesprekken met elkaar. Die dialoog is dus een sleutelelement om mee aan de slag te gaan.
 • Anticipatie - eerst geloven, dan zien. Wij zien immers enkel datgene wat we willen zien, alles is perceptie.
 • Positief principe - focussen op een probleem haalt meteen alle energie weg. Door te focussen op mogelijkheden, door een vraag positief te formuleren en door te kijken naar wat in het verleden al wel gewerkt heeft, komt er net ruimte en energie om naar oplossingen te kijken en deze waar te maken.
 • Holistisch, het geheel primeert - alle betrokkenen die een rol hebben in een verandering krijgen een functie bij het uittekenen van die verandering. Bij individueel werk betekent dit dat er ook gekeken wordt naar de andere betrokkenen, zoals de impact van gezinsleden, collega's, leidinggevenden,... .
Ontwikkelingsgericht werken - rekening houden met het grotere geheel waarvan we deel uitmaken
Als kantelaar probeer ik een verschil te maken, aansluitend bij wat er vandaag al goed gaat. Via de ontwikkeling van mijn klanten, tijdens het helpen behalen van hun individuele-of organisatiedoelen, streef ik meteen naar de ontwikkeling van het geheel waartoe zowel mijn klanten als ikzelf behoor: onze samenleving.

In onze westerse cultuur zijn we erg doorgeschoten in resultaatgerichtheid en individualisme. Dat kan anders... .

Bijvoorbeeld door meer rekening te houden met het langetermijnperspectief. Een ontwikkelings-en oplossingsgerichte aanpak, waarbij het zelfsturend vermogen van klanten wordt versterkt zodat ze op termijn onafhankelijk worden van externe begeleiding, past perfect in deze visie.

Oplossingsgericht werken - meer doen van wat werkt
De principes van Oplossingsgericht werken vormen voor mij een belangrijke leidraad.

Deze methode gaat uit van wat wel werkt en gaat op zoek naar datgene wat energie geeft, zonder blind te zijn voor schaduwkanten. Door geen energie te verspillen aan wat niet werkt, kan je focussen op constructief werken en snel kleine successen boeken die je kan vieren en die inspireren om op dat elan verder te gaan.

Oplossingsgericht werken, genereert energie bij al mijn klanten, zowel bij individuele als bij bedrijfsopdrachten: meteen de belangrijkste reden waarom ik ervoor kies. De methode past daarnaast ook heel erg goed bij wie ik ben en hoe ik als mens in het leven wil staan.

Basisprincipes van de oplossingsgerichte aanpak:

 • Wat niet stuk is, moet je niet proberen te herstellen
 • Zoek uit wat werkt en doe daar meer van
 • Als iets niet werkt, probeer iets anders
 • De klant is de expert van wat werkt
 • De klant beschikt zelf over de nodige veerkracht om vooruitgang te boeken
 • Als iets werkt, leer het (van) een ander
 • Als je snel wil vooruitgaan, ga dan traag

Deze aanpak laat ook toe een onderscheid te leren maken tussen een beperking en een probleem.

Hoe logisch bovenstaande ook mag klinken, toch focussen veel bedrijven en adviseurs op het negatieve, op datgene wat niet werkt. Dat doe ik dus heel bewust anders.

Vraag naar problemen en je krijgt ze, zoek naar oplossingen en je vindt ze

Spreuk uit: Coachingskalender 2015 - Uitgeverij Boom en Nelissen/A. Boers 2014

Geef woorden aan jouw talenten, durf ze benoemen - Talent Box

Waar jouw talenten en de behoeften van de wereld elkaar ontmoeten, daar ligt jouw roeping – Aristoteles

Met de toolbox van Luk Dewulf en Peter Beschuyt help ik je jouw talenten in kaart te brengen, zodat je de juiste keuze kan maken, op vlak van studie -en loopbaanrichting. Spelenderwijs, maar allesbehalve kinderspel.

Ook hefboomvaardigheden en valkuilen komen aan bod: zo haal je het maximum uit jouw talenten.

Persoonlijk merkstrategie - wees vooral jezelf en word gevraagd voor wat JIJ liefst en best doet

Zelfbeeld en imago

Jouw talenten ontdekken, leren benoemen, erover communiceren, ze zo versterken en zichtbaar maken richting buitenwereld is een heel fijne manier om in de toekomst bezig te kunnen zijn met wat jou echt energie geeft! Dat zijn heel belangrijke schakels in selfmarketing.

Dat is iets anders dan van jezelf een merk maken - personal branding - wat voor sommigen klinkt als 'je ziel verkopen'. Nochtans is een goed merk een gematerialiseerde persoonlijkheid: een constellatie van kwaliteiten met een onderscheidende kracht. Je leest daarover meer in het bijzonder interessante boek 'doen wie je bent', geschreven door een collega coach. 'Doen wie je bent' is voor mensen weggelegd die vertrekken vanuit identiteit, talenten, jezelf en wat zingeving toevoegt aan jouw leven. 'Doen wat je kan' vertrekt vanuit een beroep, competenties, de markt en winststreven.

Om selfmarketing toe te kunnen passen, is het belangrijk eerst goed naar jezelf te leren kijken en ook te voelen:

 • wie ben ik?
 • wie wil ik zijn?
 • wat is voor mij belangrijk?
 • wat kan ik goed?
 • wat doe ik graag?
 • wat wil ik nog verder ontwikkelen?
 • wat wil ik realiseren in dit leven?
 • op welke wijze helpt verbinding met anderen mij hierbij?

Selfmarketing maakt je verder bewust van hoe anderen naar jou kijken en leert jou hoe je dat beeld kan beïnvloeden, zodat jouw imago - het beeld dat anderen van jou hebben - vanaf nu beter weerspiegelt wie jij in je diepste binnenste bent en wil zijn.

Dat is professioneel nodig, want de tijd dat je voor de rest van je leven aan één werkgever of aan één functie vast hangt, die is voorbij. Daarnaast is het ook in je privéleven heel fijn om erkend te worden voor wie jij echt bent, om gevraagd te worden voor activiteiten die je leuk vindt & om benaderd te worden door mensen die echt bij jou passen, die jou energie geven.

De kracht van netwerken

Zorg dragen voor een eigen netwerk is belangrijker dan ooit: hoe meer mensen weten waar jij wil voor gevraagd worden, hoe groter de kans dat je er ook voor gevraagd zal worden.  Netwerken betekent zoveel als al je relaties inzetten voor het bereiken van al je levensdoelen.

 • Denk jij dat je geen netwerk hebt?
 • Denk jij dat alleen je baas of zelfstandigen een netwerk moeten hebben?
 • Denk jij dat je geen tijd hebt om te netwerken?
 • Heb je geen idee hoe je een eigen netwerk kan uitbouwen?
 • Of heb je ronduit een afkeer van netwerken?
 • Ervaar jij nog angst of schroom om jezelf te tonen, denk je dat je als een opschepper zal gezien worden of twijfel je of er iemand op jou(w talent) zit te wachten?

Dankzij het coachingstraject overwin je deze belemmerende overtuigingen. Of je nu introvert of extravert bent, maakt niet uit: samen vinden we een communicatiemanier die bij jou past, zodat jij jezelf durft te zijn, in plaats van proberen te voldoen aan een ideaalbeeld van iemand anders.

Keuzes maken in lijn met wie je bent

Eens je helder hebt wat je wil, wie jij bent, wat jouw persoonlijke missie is - of missies zijn - in het leven, hoe jij je kan onderscheiden van anderen en welke anderen je daarbij kunnen helpen, kan je makkelijker en bewuster keuzes maken. Door jezelf op authentieke wijze te tonen aan de wereld, zal je het vertrouwen winnen van de juiste mensen en zullen zij voor jou kiezen, zodat jij kan doen waar jij goed in bent, wat je het liefst van al doet, omringd door mensen die je waarderen, in een context die bij jou past.

Een tulp streeft er niet naar om indruk te maken. Ze heeft er geen enkele behoefte aan om verschillend te zijn van een roos. Er is ruimte voor iedere bloem in de natuur. Streef er niet naar anders te zijn dan je bent. Je bent uniek omdat je zo gecreëerd bent.

Marianne Simonsen

Neethling Brain Instruments - NBI® - jouw breinprofiel als GPS voor persoonlijke ontwikkeling

Voor jou, als individu

Wat als we stil zouden staan bij datgene wat ons écht energie geeft en ons daarop zouden richten?

NBI® is een methode die jou inzicht geeft in wat jou energie geeft in plaats van kost. Antwoorden en oplossingen vinden voor vragen over studiekeuze, leermethode, jobkeuze, communicatiestijl, interactie met anderen, leiderschapsstijl, opvoedingsstijl, … wordt dankzij een NBI®-profiel eenvoudiger. Alle informatie over wat jou energie geeft, is al aanwezig in jou! Deze methode is als het ware een bril om die informatie te lezen.

Breinvoorkeurprofielschets van iemand met een voorkeur voor de rechterbreinprocessen - Copyright NBI - Neethling Brain Instruments

Breinvoorkeurprofielschets van iemand met een voorkeur voor de rechterbreinprocessen - Copyright NBI - Neethling Brain Instruments

Dat werkt zo: tijdens een gesprek tussen jou en een NBI®-gecertifieerd coach ontdek of verduidelijk je op welke vraag jij een antwoord zoekt. Een specifieke vragenlijst die op maat van jouw vraag is opgesteld, mag jij vervolgens rustig thuis online invullen, waarna de coach, op basis van je antwoorden én het gesprek, de voorkeuren van je brein in kaart brengt, zowel visueel als tekstueel. Deze breinprofielschets helpt jou om zelf een zinvolle strategie te bepalen voor je persoonlijke ontwikkeling. Het resultaat wordt uitvoerig toegelicht tijdens een vervolggesprek en je krijgt een rapport mee, zodat jij hier tijdens de rest van je leven kan naar teruggrijpen voor inspiratie. De begeleiding door een gecertificeerd coach is van vitaal belang: dankzij de vragen die gesteld worden tijdens het gesprek en de manier waarop de coach jou uitdaagt, is NBI® zoveel meer dan een traditionele ‘test’ zoals je er verschillende op het internet vindt die je zonder begeleiding kan invullen.

Een verschil met andere vragenlijsten is dat NBI® niet zozeer peilt naar vaardigheden waarin jij goed bent: die kan je immers aangeleerd hebben en aangeleerde vaardigheden kosten mensen – soms ongemerkt – moeite. Wel geeft de methode inzicht in die vaardigheden die jou weinig moeite kosten om aan te leren, omdat ze aansluiten bij jouw voorkeurdenkstijl: da’s super handig, met het oog op een goeie energiehuishouding.

Wat als we de tijd die we vandaag investeren in het proberen te veranderen van mensen, zouden investeren in het leren kennen van onszelf en de anderen en van de verschillen tussen ons?

Voor jou, als vertegenwoordiger van een organisatie of bedrijf

In organisaties is dit instrument bijzonder krachtig ter ondersteuning van creatief denken – door inzet van je gehele brein verhoog je de creativiteit – om teamdynamieken te duiden, verschillende communicatiestijlen te kaderen, oorzaken van conflicten op te sporen en om inzicht in leiderschapsstijl te geven. Ook ter ondersteuning van talentmanagement en bij wervings- en selectieprocessen werkt NBI® ontzettend verrijkend.

‘n Leuke bonus is dat medewerkers ook in hun privéleven de vruchten kunnen plukken van hun persoonlijk breinprofiel, in tegenstelling tot vele andere methodes die hoofdzakelijk professioneel gericht zijn. Een mooi geschenk geef je dus aan je medewerkers wanneer je met NBI® aan de slag gaat in je bedrijf…

Voor jou, als student

Creatieve generalisten, hoogbegaafden, visueel-ruimtelijk denkers, beelddenkers en andere mensen die op jonge leeftijd al vaststellen dat ze ofwel goed zijn in heel veel verschillende vakgebieden waardoor kiezen altijd verliezen lijkt, ofwel niet goed lijken te passen in het klassieke onderwijssysteem maar wel bulken van talent, kunnen door middel van inzicht in hun breinprofiel helder krijgen welke richting hen op lange termijn het meeste energie gaat blijven geven. Da's een opsteker voor studenten vanaf 17 jaar die niet goed weten welke richting ze moeten kiezen om verder in te studeren.

Meer informatie

Op de portaalsite van NBI® in België lees je meer over NBI, via deze link naar een interview met een beelddenkende klant van mij gepubliceerd in CxO-magazine krijg je meer informatie over de impact die inzicht in je eigen breinprofiel kan hebben en in dit blogartikel stel ik mezelf kwetsbaar op en vertel ik over mijn eigen ervaring met dit instrument én mijn drijfveren om er anderen mee te helpen. Tenslotte kunnen (ouders van) studenten in dit blogartikel inspiratie opdoen hoe zij dankzij dit instrument kunnen vermijden op latere leeftijd terecht te komen bij een kantelaar: beter voorkomen dan genezen en nu even een afspraak maken, zodat je de juiste keuze maakt.

Wil jij graag een offerte om je eigen breinvoorkeur, die van je medewerkers, van je kinderen of huisgenoten te leren kennen? Contacteer me.

Heb jij een vraag over mijn aanpak of wil je aftoetsen of de Kantelpuntaanpak past bij jouw kanteluitdaging?

Bezorg me jouw vraag, ik ga graag met jou in dialoog:

 • Vul hier het mailadres in waarop ik jou mag contacteren.
 • Vul hier je telefoonnnummer in als volgt: +32 xxx xx xx xx
 • Vul hier jouw vraag + voorkeurmoment om gebeld te worden in, klik dan op 'verstuur mijn vraag'
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Share This