Hoe werkt kantelen?

Wie wil kantelen, stapt in een coachingstraject gespreid over verschillende maanden, onder deskundige begeleiding van een ervaren 'gids', een kantelaar. Dankzij een combinatie van individuele coachingsgesprekken, aangevuld met zelfreflectie-oefeningen op jouw maat, vind jij een antwoord op jouw vragen en kom je in beweging waar je vastliep.

Daar zijn een paar goede redenen voor:

Net even anders...

'Kantelen' verschilt op een aantal vlakken van therapie en psycho-analyse:

 • Zo is een kanteltraject afgebakend in de tijd
 • Dat wil zeggen dat jij binnen een bepaalde termijn naar een resultaat toewerkt dat je vooraf overeenkomt met je coach
 • én het pad NAAR dat resultaat maakt mee deel uit van het resultaat
 • Als coach waak ik erover dat jij zo zelfsturend mogelijk je weg vindt doorheen je proces, terwijl ik je wel enkele kaders aanreik waarbinnen je denken en voelen 'vorm' krijgt
 • Ik kijk holistisch naar jouw leven als totaalplaatje want alle levensdomeinen beïnvloeden elkaar en jij maakt deel uit van een groter geheel: de maatschappij, dat zijn wij
 • Als levenskunstenaar maak ik zelf geen strikt onderscheid tussen werk en leven, de uitnodiging naar jou toe is daar bewust over na te denken en je eigen keuze te maken:

 

Hoe werkt kantelen?

Methodiek is voor mij een middel, geen doel

Jij wil niet terecht komen bij een begeleider die jouw zoektocht beperkt tot 'spijkers' omdat zij enkel een hamer in haar toolbox heeft, toch? Gelukkig zit er in mijn toolbox veel meer dan één hamer...

Die vele tools helpen om complexiteit te begrijpen en te verhelderen: modellen helpen patronen herkennen, benoemen en geven concrete handvaten om helder met elkaar te communiceren. Maar een model is voor mij geen doel op zich.

Als Kantelaar zet ik precies die modellen, methodologieën, principes en testen in die jou hier en nu vooruit helpen. Daarom is 'kantelen' maat- én vakwerk.

Oplossingsgericht werken - doe meer van wat werkt

Oplossingsgericht werken gaat uit van wat wel werkt. Je gaat op zoek naar datgene wat energie geeft, zonder blind te zijn voor schaduwkanten. Door geen energie te verspillen aan wat niet werkt, focus je op constructief werken en boek je snel kleine successen. Die kan je vieren en ze inspireren jou om op dat elan verder te gaan.

Oplossingsgericht werken genereert energie. Meteen de belangrijkste reden waarom ik ervoor kies.

Basisprincipes van de oplossingsgerichte aanpak:

 • Wat niet stuk is, moet je niet proberen te herstellen
 • Zoek uit wat werkt en doe daar meer van
 • Als iets niet werkt, probeer iets anders
 • De klant - jij dus - is de expert van wat werkt
 • Jij beschikt zelf over de nodige veerkracht om vooruitgang te boeken
 • Als iets werkt, leer het (van) een ander
 • Wil je snel vooruitgaan, ga dan traag

Dankzij oplossingsgericht werken leer je een onderscheid maken tussen een beperking en een probleem.

Hoe logisch dit ook klinkt, toch focussen we vaak op het negatieve, op wat niet werkt. Dat doe ik dus heel bewust anders.

Vraag naar problemen en je krijgt ze

Zoek naar oplossingen en je vindt ze

Ontwikkelingsgericht werken - bouw mee aan het grotere geheel waarvan je deel uitmaakt

Dankzij een ontwikkelings- en oplossingsgerichte aanpak maak ik VOOR EN MET JOU een verschil, verder bouwend op wat er vandaag al goed gaat. Door jou te helpen bij het behalen van jouw individuele doelen, streef ik meteen naar de ontwikkeling van het geheel waartoe jij en ik behoren: onze samenleving.

Helaas zijn we in onze westerse cultuur erg doorgeschoten in individualisme, in streven naar kortetermijnoplossingen. Dat kan gelukkig anders.

Werk en leef regeneratief - zo blijft er een planeet over voor toekomstige generaties

'Regeneratief' staat voor het vermogen van een levend systeem om een context te creëren waarin potentieel ten volle tot bloei kan komen.

Regeneratief werken aan welzijn is waarnaar ik streef als Kantelaar: de context waarin we leven, bepaalt de kwaliteit van ons leven, dus moet je werken met die context.

Simpel uitgelegd: gras gaat niet harder groeien door eraan te trekken. Wel door het water en voeding te geven en het te behoeden voor felle zon en giftige stoffen.

Tegelijkertijd is in het graszaadje wel alles al aanwezig om mooi te kunnen groeien, mits de omgeving goed is. Je talenten kunnen inzetten in je droomfunctie, volstaat immers niet. De context waarin je werkt, moet aansluiten bij jouw waardenkader. Het bepalen van jouw waardenkader maakt daarom altijd deel uit van een kantelcoachingstraject. Zo kan jij onderzoeken of het waardenkader van jouw opdrachtgever nog aansluit bij het jouwe.

Wel zijn, betekent ook 'wel zijn onder anderen'. Je goed voelen, kan niet zonder anderen: ik ben omdat wij zijn. De Afrikaanse Ubuntu-filosofie maakt dat mooi duidelijk. Dat alles hebben ze in het gelukkigste land ter wereld - Bhutan - goed begrepen. Daar spreekt men dan ook liever over Bruto Nationaal Geluk dan over BNP...

Van reactief naar regeneratief

Ash Buchanan vat prachtig samen in onderstaande matrix hoe we evolueren van REACTIEF leven naar REGENERATIEF leven. Dat verlangt van ons mensen dat we van PASSIEF gedrag naar TRANSFORMATIEF gedrag evolueren.

We hebben er als individu belang bij te kantelen naar een bewust leven waarin wij ten volle onszelf mogen zijn en op die manier een bijdrage kunnen leveren aan het grotere geheel. Vertaald naar een bedrijfscontext moeten we dan af van gecentraliseerd top-down management en streven naar innovatieve ecosystemen die bijzonder flexibel zijn binnen een immer veranderende context:

https://medium.com/benefit-mindset/regenerative-wellbeing-78d39499c266?fbclid=IwAR2Kdy9Rc7ewRZg2fjNwqCntebl3D_9aj5ZC5fQ4z-B6cnKJfQpaeIBax_Q

Sociaal-constructionisme en de narratieve benadering - creëer werelden met woorden

Wat zit er nog meer in de toolbox van een Kantelaar? Het sociaal-constructionisme. Dat ziet de werkelijkheid als resultaat van een voortdurend proces van betekenisgeving tussen mensen.

Iets wordt pas 'iets' als we er woorden en betekenis aan geven. Woorden creëren werelden.

Omdat er geen objectieve band tussen de woorden en de dingen bestaat, blijkt het enige cement tussen ons en de omgevende wereld de TAAL te zijn. Zij sticht de wereld doordat ze die een structuur verleent. Daarom is het zo belangrijk om kritisch onze verhalen te ontleden en om greep te krijgen op de structuren van de macht.

Verander de conversaties, verander de cultuur

In interactie tussen mensen komt de sociale werkelijkheid tot stand. Iedere betrokkene neemt daarbij deel aan de opbouw van de sociale realiteit. Als coach ben ik niet enkel externe beïnvloeder, ik ben evenzeer een deelnemer. Enkel vanuit een ander perspectief.

Ieder bouwt vanuit zijn perspectief mee aan het geheel. En dat geheel is dynamisch.

Daardoor ligt mijn focus niet alleen op objectieve kennis, maar op de onderlinge relaties. Kennis is overigens niet vaststaand, maar voortdurend in beweging.

Talent Box - geef woorden aan je talenten

Waar jouw talenten en de behoeften van de wereld elkaar ontmoeten, daar ligt jouw roeping – Aristoteles

Onder andere via de toolbox van Luk Dewulf en Peter Beschuyt help ik je jouw talenten in kaart te brengen, zodat je de juiste keuze kan maken, op vlak van studie -en loopbaanrichting. Spelenderwijs, maar allesbehalve kinderspel.

Door je uit te leggen hoe jij kan doorschieten in je talenten leer je ze optimaal in te zetten. Dankzij inzicht in contexten waarin jouw talenten extra gewaardeerd worden, kan jij op zoek naar zo'n omgeving.

Of, waarom niet, kan je zelf zo'n omgeving scheppen...

Appreciative Inquiry (AI) - onderzoek waarderend

Waarderend Onderzoek gaat uit van datgene wat wel werkt vanuit positieve ervaringen van mensen. AI betrekt iedereen die betrokken is bij een veranderproces. Dankzij een grote betrokkenheid krijg je een breed draagvlak voor verandering.

Focus op mogelijkheden, betrokkenheid, draagvlak en snelle implementatie

Door te focussen op mogelijkheden benader ik jouw kanteluitdaging fundamenteel anders. Het paradigma dat aan de basis ligt van AI is dat een organisatie - een verzameling individuen - vol kansen zit die je door dialoog naar boven kan brengen.

Het paradigma van een probleembenadering staat daar haaks op. Omdat men daar de organisatie als een probleem ziet dat moet opgelost worden.

Ook sommige therapievormen focussen heel erg op problemen. Daardoor blijft er minder ruimte over om de eigen veerkracht aan te spreken. Dat doet Waarderend Onderzoek anders:

 1. Eerst bepaal jij wat jij meer of anders wil
 2. Je kiest datgene waarmee je aan de slag wil, jouw thema
 3. Je waardeert vervolgens het beste van wat er vandaag al is
 4. en gaat aan het dromen over wat er nog zou kunnen zijn
 5. Je gaat een dialoog aan over wat er zou moeten zijn om het nog beter te kunnen doen
 6. en je gaat meteen aan de slag met innovatief ontwerpen hoe het zou kunnen zijn
 7. Vervolgens realiseer en implementeer je datgene wat zal zijn

De cirkel is nu rond.

Je merkt meteen resultaat. En kan opnieuw de vraag stellen: waar wil ik nu meer van?

Constructionisme

Het constructionisme is één van de principes die mee aan de basis ligt van Waarderend Onderzoek. Samen met:

 • Gelijktijdigheid: alles wat je doet, heeft effect. Op het moment dat je een vraag stelt, situaties bespreekbaar maakt, verandert er al iets en doen er zich kansen en mogelijkheden voor. Op het moment dat jij je kwetsbaar opstelt, ervaar je vaak een vergelijkbare kwetsbaarheid bij anderen, die deze pas tonen op het moment dat de maskers vallen.
 • Open boek: een organisatie of bedrijf is een menselijk sociaal systeem en mensen organiseren zich door middel van dialoog, door middel van gesprekken met elkaar. Die dialoog is dus een sleutelelement om mee aan de slag te gaan.
 • Anticipatie: eerst geloven, dan zien. Wij zien immers enkel datgene wat we willen zien. Alles is perceptie.
 • Positief principe: focussen op een probleem haalt meteen alle energie weg. Door te focussen op mogelijkheden, door een vraag positief te formuleren en door te kijken naar wat in het verleden al wel gewerkt heeft, komt er net ruimte en energie om naar oplossingen te kijken en deze waar te maken.
 • Holistisch betekent dat het geheel primeert. Alle betrokkenen die een rol hebben in een verandering krijgen een functie bij het uittekenen van die verandering. Bij individueel werk betekent dit dat ik ook kijk naar de andere betrokkenen in jouw leven, zoals gezinsleden, collega's, leidinggevenden en anderen.
Neethling Brain Instruments - NBI® - zet jouw breinprofiel in als GPS voor persoonlijke ontwikkeling

Wat als we stil zouden staan bij datgene wat ons écht energie geeft en ons daarop zouden richten bij het maken van levensloopbaankeuzes?

NBI® is een methode die jou inzicht geeft in wat jou energie geeft, in plaats van kost. Antwoorden en oplossingen vinden voor vragen over jobkeuze, communicatiestijl, interactie met anderen, leiderschapsstijl, studiekeuze, leermethode en nog veel meer wordt dankzij inzicht in jouw NBI®-profiel eenvoudiger. Logisch, want alle informatie over wat jou energie geeft, is al aanwezig in jou! Deze methode is als het ware een bril om die informatie te lezen.

Breinvoorkeurprofielschets van iemand met een voorkeur voor de rechterbreinprocessen - Copyright NBI - Neethling Brain Instruments

Breinvoorkeurprofielschets van iemand met een voorkeur voor de rechterbreinprocessen - Copyright NBI - Neethling Brain Instruments

Dat werkt zo:

 1. Tijdens een gesprek tussen jou en mij ontdek en verduidelijk je op welke vraag - jobkeuze, studiekeuze, communicatiestijl,... -  jij een antwoord zoekt
 2. Een specifieke vragenlijst die op maat van jouw vraag is opgesteld, vul jij vervolgens rustig thuis online in
 3. Op basis van je antwoorden én het gesprek breng ik jouw breinvoorkeur in kaart breng, zowel visueel als tekstueel
 4. Het resultaat licht ik uitvoerig toe tijdens een vervolggesprek en je krijgt een rapport mee, waarnaar jij tijdens de rest van je leven kan teruggrijpen voor inspiratie

Deze breinprofielschets helpt jou om zelf een zinvolle strategie te bepalen voor je persoonlijke ontwikkeling. 

Aangeleerde vaardigheden versus talenten

Een verschil met andere vragenlijsten is dat NBI® niet zozeer peilt naar vaardigheden waarin jij goed bent. Die kan je namelijk aangeleerd hebben en aangeleerde vaardigheden kosten mensen soms ongemerkt moeite. Wel geeft de methode inzicht in die vaardigheden die jou weinig moeite kosten om aan te leren, omdat ze aansluiten bij jouw voorkeurdenkstijl. Da’s superhandig voor een goeie energiehuishouding.

Wat als we de tijd die we vandaag investeren in het proberen te veranderen van mensen zouden investeren in het beter leren doorgronden van onszelf en elkaar?

Wat als we zouden leren van de verschillen, in plaats van met elkaar in conflict te gaan?

Als kiezen als verliezen voelt...

Als creatief generalist, hoogbegaafd persoon, visueel-ruimtelijk denker of beelddenker stelde je wellicht op jonge leeftijd al vast dat je goed bent in heel veel verschillende vakgebieden. Dan lijkt kiezen gelijk aan verliezen.

Misschien paste je niet goed in het klassieke onderwijssysteem, maar bulk je wel van talent?

Dankzij inzicht in je breinprofiel kan jij helder krijgen welke richting jou op lange termijn het meeste energie zal blijven geven...

Een opsteker voor studenten vanaf 17 jaar die niet goed weten welke studierichting ze moeten kiezen.

Via deze link naar een interview met een beelddenkende klant van mij in CxO-magazine ontdek je de impact die 'inzicht in je eigen breinprofiel' kan hebben op jouw ontwikkeling als professional.

In dit blogartikel vertel ik over mijn eigen ervaring met dit instrument én mijn drijfveren om er anderen mee te helpen.

Communiceer verbindend - zeg wat er op je lever ligt, zonder jezelf of anderen op het hart te trappen

Verbindende communicatie gaat over niet-oordelend waarnemen, zich empathisch opstellen, gevoelens en behoeften bij jezelf én de ander erkennen en bespreekbaar maken.

Verbindende communicatie is gebaseerd op de methodologie Geweldloze communicatie van Marshal Rosenberg. Goed doorleefd wordt het echter meer dan een techniek, eerder een levenswijze.

Ik vind het heerlijk om jou tijdens je kanteltraject te laten ervaren hoe je, door anders te communiceren, je persoonlijke en professionele relaties kan verbeteren

Door je eigen grenzen en noden te leren kennen, verwoorden en bewaken, zullen anderen deze beter respecteren.

Bovendien ga je ook anders naar de behoeften van anderen kijken. Resultaat: je wordt begripvoller en gaat milder in het leven staan...

Persoonlijk merkstrategie - Personal branding: wees jezelf en word gevraagd voor wat JIJ liefst doet

'Wie ben jij echt?' staat centraal

Jou begeleiden bij het ontdekken van jouw talenten en potentieel, het benoemen en versterken ervan is wat mij drijft, zodat jij dit zichtbaar kan maken aan de buitenwereld en jij je in de toekomst bezig kan houden met wat jou echt energie geeft en waarvoor je waardering krijgt.

Ik help je respectvol naar jezelf kijken, op zoek te gaan naar jouw unieke bijdrage en, indien nodig, je zelfbeeld wat bij te sturen:

 • wie ben jij echt, voorbij de plichtplegingen en maskers?
 • wie wil jij zijn?
 • wat doe je graag, versus
 • wat kan je goed, want dat is niet altijd hetzelfde
 • wat wil je nog verder ontwikkelen?
 • en hoe geef je daar woorden aan, op zo'n manier dat het duidelijk is voor anderen?

Zelfbeeld en imago

Jouw talenten ontdekken, leren benoemen, erover communiceren, ze zo versterken en zichtbaar maken richting buitenwereld is een heel fijne manier om in de toekomst bezig te kunnen zijn met wat jou echt energie geeft! Dat zijn heel belangrijke schakels in selfmarketing.

Dat is iets anders dan van jezelf een merk maken - personal branding - wat voor sommigen klinkt als 'je ziel verkopen'. Nochtans is een goed merk een gematerialiseerde persoonlijkheid: een constellatie van kwaliteiten met een onderscheidende kracht.

Lees daarover meer in het bijzonder interessante boek 'doen wie je bent', geschreven door een collega coach. 'Doen wie je bent' is weggelegd voor mensen die vertrekken vanuit hun talenten, datgene wat energie geeft, hun ware zelf, dus datgene wat zingeving toevoegt aan hun leven.

'Doen wat je kan' vertrekt vanuit een functie, vaardigheden die aangeleerd werden, de arbeidsmarkt en economisch denken. Niet meteen de aanpak van Kantelpunt...

Om selfmarketing toe te kunnen passen, is het belangrijk eerst goed naar jezelf te leren kijken en ook te voelen:

 • wie ben ik?
 • wie wil ik zijn?
 • wat is voor mij belangrijk?
 • wat kan ik goed?
 • wat doe ik graag?
 • wat wil ik nog verder ontwikkelen?
 • wat wil ik realiseren in dit leven?
 • op welke wijze helpt verbinding met anderen mij hierbij?

Selfmarketing maakt je verder bewust van hoe anderen naar jou kijken en leert jou hoe je dat beeld kan beïnvloeden, zodat jouw imago - het beeld dat anderen van jou hebben - vanaf nu beter weerspiegelt wie jij in je diepste binnenste bent.

Dat is professioneel nodig. Want de tijd dat je voor de rest van je leven aan één werkgever of aan één functie vasthangt, die is voorbij. Daarnaast is het ook in je privéleven fijn om erkend te worden voor wie jij echt bent, om gevraagd te worden voor activiteiten die je leuk vindt & om benaderd te worden door mensen die echt bij jou passen, die jou energie geven. Of niet misschien?


Keuzes maken in lijn met wie je bent

Eens je helder hebt wat je wil, wie jij bent, wat jouw persoonlijke missie is - of missies zijn - in het leven, hoe jij je kan onderscheiden van anderen en welke anderen je daarbij kunnen helpen, kan je makkelijker en bewuster keuzes maken. Door jezelf op authentieke wijze te tonen aan de wereld, zal je het vertrouwen winnen van de juiste mensen en zullen zij voor jou kiezen, zodat jij kan doen waar jij goed in bent, wat je het liefst van al doet, omringd door mensen die je waarderen, in een context die bij jou past.

Een tulp streeft er niet naar om indruk te maken. Ze heeft er geen enkele behoefte aan om verschillend te zijn van een roos. Er is ruimte voor iedere bloem in de natuur. Streef er niet naar anders te zijn dan je bent. Je bent uniek omdat je zo gecreëerd bent.

Marianne Simonsen


De kracht van netwerken

Zorg dragen voor een eigen netwerk is belangrijker dan ooit: hoe meer mensen weten waar jij wil voor gevraagd worden, hoe groter de kans dat je er ook voor gevraagd zal worden.  Netwerken betekent zoveel als al je relaties inzetten voor het bereiken van al je levensdoelen.

 • Denk jij dat je geen netwerk hebt?
 • Denk jij dat alleen je baas of zelfstandigen een netwerk moeten hebben?
 • Denk jij dat je geen tijd hebt om te netwerken?
 • Heb je geen idee hoe je een eigen netwerk kan uitbouwen?
 • Of heb je ronduit een afkeer van netwerken?
 • Ervaar jij nog angst of schroom om jezelf te tonen, denk je dat je als een opschepper zal gezien worden of twijfel je of er iemand op jou(w talent) zit te wachten?

Dankzij het coachingstraject overwin je deze belemmerende overtuigingen. Of je nu introvert of extravert bent, maakt niet uit: samen vinden we een communicatiemanier die bij jou past, zodat jij jezelf durft te zijn, in plaats van proberen te voldoen aan een ideaalbeeld van iemand anders.


Vertaalslag naar CV, LinkedIn-profiel & elevator pitch

Hoe vertaal je zoiets vervolgens naar een motivatiebrief, een CV, een LinkedIn-profiel? Hoe krijg jij jouw levensmissie uitgedrukt tijdens een vlotte babbel in de supermarkt, of een goed gesprek met vrienden?

Werken aan je persoonlijk merk maakt je bewust van hoe anderen naar jou kijken en leert jou hoe je dat beeld kan bijstellen, zodat jouw imago - het beeld dat anderen van jou hebben - vanaf morgen weerspiegelt wie jij in je diepste binnenste bent.

Neen, dat is niet fake en ja, dat is nodig. Want als jij zelf niet kan aangeven waarvoor je graag gevraagd wordt, hoe zouden anderen dat dan kunnen weten? Als jij werk wil doen dat je echt leuk vindt en dat bij jouw essentie past, dan moet jij ervoor zorgen hiervoor gevraagd te worden. Mensen kunnen nu eenmaal geen gedachten lezen.

Nadat je eenmaal helder hebt wat jouw persoonlijke missie, jouw 'waarom' is in het leven, kan je bewust op zoek gaan naar een plek, een organisatie, een job, een context waarin je jouw missie kan vorm geven. Het 'hoe' en het 'wat' volgen dus het 'waarom'.


Resultaat: jezelf zijn in plaats van jezelf verkopen

Door te vertrekken vanuit je 'waarom' ga je bewust solliciteren naar werk in een context die bij jou past, in plaats van te vertrekken van jobs die toevallig beschikbaar zijn. Simon Sinek gaf hierover een interessante TED talk. Ik noem het graag jouw UBP, unique BEING proposition. In tegenstelling tot een unique SELLING proposition waar marketeers wel eens de mond van vol hebben.

Door jezelf op authentieke wijze te profileren in de wereld, mag je jezelf zijn en hoef je nooit meer jezelf te verkopen! Je zal bovendien makkelijker het vertrouwen winnen van mensen omdat de energie in jou stroomt.

Of je nu introvert, ambivert of eerder extravert bent, maakt overigens niet uit: samen vinden we een manier die bij jou past om jouw imago in lijn te krijgen met jouw zelfbeeld.

Een fijn boek dat je hiermee alvast goed op weg zet, is 'doen wie je bent', geschreven door Charlotte de Mey en te bestellen via deze link. Aanrader!

Loslaten - wat je accepteert, transformeert

Laat het een troost zijn op dat kantelpunt van jou: deze periode van verwarring kondigt een volgende fase in je leven aan...

Een fase van loslaten en bezinning. Die op haar beurt gevolgd wordt door een periode waarin iets nieuws kan gecreëerd worden.

Kantelen is net even anders omdat 'loslaten wat je niet meer dient' ook opgenomen is in een traject.

Wat betekent dat eigenlijk, 'loslaten'?

Loslaten is vooral accepteren met je hart, je realiseren dat jij een afspiegeling bent van alles om je heen.

Elk moment in je leven kan jij bepalen of je je 'goed', 'neutraal' of 'niet goed' voelt. Voel jij je 'niet goed' en 'ongelukkig', dan is het tijd om in actie te komen... Dit proces begint met je af te vragen hoe je je dan wél zou willen voelen en te bepalen wat je nu écht, werkelijk wil. Daarna kan je de juiste keuzes maken en doen wat nodig is om een verandering in gang te zetten, in de context waar 'het probleem' zich voordoet.

Waarom vinden wij loslaten zo moeilijk?

Omdat we liever vasthouden aan wat we kennen:

Onthoud dat wij de dingen niet zien zoals ze zijn, maar zoals WIJ zijn (Talmoed)

Vasthouden heeft te maken met ons ego: wanneer we onszelf identificeren met onze gedachten en emoties - ons 'verhaal' - 'worden' we dat verhaal.

Het reptielendeel van ons brein - met focus op overleving - wil continuïteit. Daar hoort controle bij. Het gevoel 'de controle te verliezen' staat ons het meest in de weg om het nog onbekende potentieel in onszelf te gaan ontdekken.

Loslaten betekent voor ons overlevingsbrein gevaar, want het is een staat van diep vertrouwen in onszelf en het leven. Vertrouwen staat dus haaks op onze behoefte aan controle.

Transformatie vereist inzicht in grotere systemen en gehelen waar wij deel van uitmaken zoals universele wetmatigheden, natuurwetten en systemische principes, zoals deze:

 1. Jij hebt alle hulpbronnen in je om het leven te leiden dat jij wil
 2. Afstand, tijd en ruimte geven de mogelijkheid om 'het probleem' vanuit een ander, hoger perspectief te bekijken
 3. Het grootste geschenk dat je jezelf - of iemand anders - kan geven, is oprechte aandacht
 4. Niets heeft een betekenis van zichzelf, er is alleen de betekenis die jij eraan geeft
 5. Als je hoger liggende waarden vervult, lost een probleem vanzelf op
 6. Elk probleem is absoluut, elke oplossing relatief
 7. De beste manier om je toekomst te voorspellen, is deze zelf te creëren
 8. Het NU is het enige moment dat ertoe doet
 9. Alles om ons heen is opgebouwd uit energie. Om goede dingen in je leven aan te trekken, doe je er goed aan je weerstand op te geven en positieve energie aan het leven te geven
 10. Al je dromen kunnen werkelijkheid worden, als je de moed hebt ze na te jagen
 11. Het leven wordt beoordeeld vanuit het gevoel dat we erover hebben. Jij bepaalt op elk moment hoe jij je voelt
 12. Jij bent de expert van je eigen leven: alles is er al
 13. Als jij als mens jouw zingeving communiceert, gaan anderen daarop resoneren
 14. Uiteindelijk gaat het om (gelukkig) ZIJN
 15. Zingeving vormt de motivatie voor alle verandering
 16.  

Waar begin je?

Herinner jij je nog hoe gelukkig je ooit was als kind? DAT is je natuurlijke aard...

Je bent onderweg helaas verstrikt geraakt in allerlei patronen en strategieën en bent het contact met je spontane zelf verloren. Het volstaat weer in contact te komen met je diepste hartsverlangen, daarna de juiste keuzes te maken in functie van dat hartsverlangen en gedrag te laten zien dat hier automatisch uit voortvloeit.

De ultieme uitdaging is om altijd trouw te blijven aan jezelf.

En daar begeleid ik jou graag bij...

Loslaatcoaching is gericht op zingeving als hoogste levensdoel en wordt bereikt als de hoogste waarden worden vervuld en jij volledig authentiek je missie kan leven.

Respectvol overgenomen uit mijn opleiding tot Loslaatcoach (TM) 2019 aan de www.loslaatacademie.nl 

Heb jij een vraag over mijn aanpak? Ik ga graag met jou in dialoog:

Contacteer mij...
Dit is mijn telefoonnummer, volgens de formule '+ landcode nummer', bijvoorbeeld +32 477 30 66 99
Dit is mijn naam:(Vereist)
Inspireer mij maximum maandelijks via mail
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.